آخرین بروزرسانی سه شنبه 21 آبان 1398
اخبار مر بوط به روز شنبه 1 دی 1397
 1. هشدار جدی برای پروژه های غیر فعال مسکن مهرفولادشهر پروژه های غیر فعال مسکن مهرفولادشهر
اخبار مر بوط به روز پنجشنبه 13 دی 1397
 1. صیقل -قلبها چشم روشنی -دلها - مدار معنوی شهررا گسترده ترخواهیم کرد
 2. سومین بازدید عضو هئیات مدیره شهرهای جدیدکشور درفاصله سه هفته از فولادشهر
اخبار مر بوط به روز شنبه 15 دی 1397
 1. مدار معنوی فولادشهر با بهره برداری ازدومسجد جدید بزودی گسترده تر می شود
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 16 دی 1397
 1. پاسخ گویی -حل مشکل -ملاقات مردمی
اخبار مر بوط به روز سه شنبه 18 دی 1397
 1. مشکلات تعاونی های مسکن مهر فولادشهر محور گفتگو
اخبار مر بوط به روز چهارشنبه 19 دی 1397
 1. مشکی رارنگ نشاط دراین محلات کردیم
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 23 دی 1397
 1. پنج مناقصه پر سود ده میلیارد و هفتصد و ششصد وهشت میلیون تومانی
اخبار مر بوط به روز پنجشنبه 27 دی 1397
 1. لیست فراخوان عمومی واگذاری اراضی
اخبار مر بوط به روز شنبه 29 دی 1397
 1. فراخوان انتخاب سرمایه گذار ان ، همراه با ارزیابی کیفی در شهر جدید فولادشهر
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 30 دی 1397
 1. هزینه تغیر نام قرارداد رایگان شد _ فرصت محدود